Provozní řád kina

PROVOZNÍ ŘÁD KINA CENTRÁL

1. Koupí vstupenky zákazník souhlasí s tímto provozním řádem.

2. Provozovatelem kina Central je Kulturní a společenské středisko „Střelnice“, příspěvková organizace města Český Těšín, IČ: 00417556

3. Kino je veřejnou kulturní institucí města. Slouží především k promítání filmových představení, pořádání výstav a kulturních akcí spojených s promítáním nebo jen samotných kulturních vystoupení. Slouží k přehlídkám různých kulturních a filmových žánrů.

4. Kino je způsobilé k promítání 35mm filmu a digitálních projekcí ve standardu DCI  se zvukovým záznamem DOLBY DIGITAL, Surround EX. a 7.1. Kapacita sálu kina je Kapacita sálu kina je 411. Minimální výši vstupného určuje distributor konkrétního filmu.

5. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.

6. Předem rezervované vstupenky je nutné vyzvednout 30minut před zahájením programu, jinak budou uvolněny do prodeje. Kino si vyhrazuje právo na změnu tohoto časového limitu u určitých titulů. O této skutečnosti je kino povinno diváka informovat. Při internetové rezervaci nevzniká divákovi přednostní právo vyzvednutí této rezervace na pokladnách MKZ na úkor ostatních diváků.

7. Na představení filmů mládeži nepřístupných, jakožto i při uplatnění jakékoliv slevy je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku, či oprávnění využití slevy návštěvníka.

8. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.

9. Je zakázáno vstupovat do sálu s horkými a alkoholickými nápoji a vstupovat s materiály, u kterých hrozí rozbití a tím i možnost zranění osob. Dále je v sále zakázána konzumace jiných pokrmů, než které jsou v nabídce kinokavárny v kině Máj.

10. Je zakázán vstup do všech prostor kina se zvířaty. Tento zákaz se netýká asistenčních psů.

11. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit.

12. Zákonem č.496/2012 je do Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie je stanoveno, že účastník veřejné produkce kinematografického díla v kině zaplatí v ceně vstupného příplatek ve výši 1%. Tato částka je zahrnuta v ceně vstupenky.

13. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.

14. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost.

15. V případě nedodání filmové kopie může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut do poloviny své stopáže.

16. Ve filmovém sále je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení, jakožto i používání mobilních zařízeních.

17. Pokud divák není spokojen s hladinou hlučnosti v promítacím sále a tuto skutečnost nahlásí pracovníkům kina, jsou tito pracovníci povinni neprodleně tuto skutečnost řešit a případně sjednat okamžitě nápravu.

18. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí kina.

Ke dni: 15.01.2019